انتخاب اعضای کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر کمالشهردرسال دوم دور پنجم شوراها

چاپ

به گزارش اثرآنلاین و به نقل ازهفته نامه جاذبه از کمالشهر در اولین جلسه به ریاست صفری رئیس سال دوم شورای شهر پنجم کمالشهر اعضای کمیسیون های تخصصی شورای شهر کمالشهر انتخاب شدند.

براساس این گزارش اسامی اعضا به شرح زیر است:

کمیسیون عمرانی:

آقایان صفری،علیزاده،قهرمان پوران،اسدی و نیک فلاح

کمیسیون برنامه و بودجه:

آقایان علیزاده،قهرمان پوران،جودی،شهبازی،نیک فلاح

کمیسیون فرهنگی:

آقایان صفری،اسدی،جودی،شهبازی،علیزاده

همچنین در ادامه این گزارش آماده است در کمیسیون های شهرداری هم اسامی اعضا به قرار زیر است:

ماده ۷:آقای علیزاده

ماده ۷۷: آقای صفری

کمیسیون تحویل: آقای علیزاده

ناظرسازمان حمل و نقل: آقای شهبازی

بند۲۰: آقایان صفری،علیزاده،شهبازی،جودی،اسدی و نیک فلاح

نام گذاری: آقای جودی

مشارکتها و سرمایه گذاری: آقای شهبازی