بررسی تفکیک سه وزارتخانه ی دولت دوزادهم-بخش اول

چاپ

تحریریه اقتصادی:  طی چند روز گذشته اخبار و گزارش ها ی منتشره حاکی از تصمیم دولت مبنی بر تفکیک سازی سه وزارتخانه در دولت دوازدهم است. امروز همچنین در صحن علنی مجلس نمایندگان با یک فوریت طرح تفکیک سه وزارتخانه موافقت کردند. در لایحه ی مذبور دولت مطرح کرده است که وزارت خانه ی صنعت، معدن و تجارت به وزارت خانه های “صنعت و معدن” و “بازرگانی” و وزارت ورزش و جوانان  به” وزارت ورزش” و سازمان ملی جوانان تبدیل شود. دولتی های مدعی هستند این تفکیک سازی در جهت کاهش بروکراسی اداری و سازمانی صورت می گیرد از طرف دیگر با جدا سازی تجارت و بازرگانی  از صنعت و معدن امیدوار هستیم که شاخص های تولید و اشتغال بهبود یاید.

به طور معمول نخستین گام در اصلاحات مدیریت دولتی نوین با ایجاد تحول در بدنه ی دولت آغاز می شود. کوچک سازی یا به اصطلاح چابک سازی دولت استراتژی با محوریت اصلاحات در بدنه ی ساختاری دولت است.

چهارچوب ها ی متعددی درباره مدیریت دولتی نوین وجود دارد اما در میان آنها چهارچوب  تئوریک هابز و کیرنی کامل تر است. هایز و کیرنی با بررسی مسائل مربوط به مدیریت دولتی نوین ۵ اصل اساسی را معرفی می کنند ۱- کوچک سازی و کاهش اندازه ی بدنه ی دولت۲-مدیریت گرایی و بکار گیری مبانی و مسائل مدیریت بازرگانی در دولت۳- تمرکز زدایی و بهبود فاصله ی ارائه تصمیمات و ارائه ی خدمات۴- کاهش بروکراسی و حذف دیوان سالاری۵- افزایش مشارکت در خصوصی سازی.

یکی از مولفه های اصلی در مدیریت دولتی نوین کوچک سازی است. در رابطه با کوچک سازی دولت دیدگاههای متفاوتی وجود دارد برخی کوچک سازی را معادل کاهش و تقلیل نیروی کار سازمانی معرفی می کنند. برخی دیگر آن را معادل کاهش بودجه مصرفی و نیروی انسانی قلمداد می کنند. یک عده ی دیگر از صاحبنظران کوچک سازی را مجموعه فعالیت هایی که منجر به کاهش  هزینه ها و افزایش بهره وری می شود تعریف می کنند. یا عده ای دیگر نیز کوچک سازی را به معنای کاهش تعداد سازمان ها، سطح هزینه های دولت و تعداد کارکنان می دانند. و آن را ناشی از فشار شهروندان بر دولت تلقی می کنند.. به هر روی می توان گفت کوچک سازی می تواند همه ی موارد فوق باشد و یا نتیجه ی آن یکی از این موارد باشد.

پس از انقلاب نوعی گرایش خاص به دولتی کردن بخش های مختلف در جامعه شکل گرفت.  این امر باعث شد تا روز به روز دولت فربه تر شود. بررسی و ارزیابی ناکارامدی کشور در برخی جوانب رشد و توسعه باعث شد اندیشمندان روی مسئله چابک سازی دولت تمرکز کنند طبق برخی امار به جز در سالهای اولیه انقلاب تقریبا، طی دو دهه ی اخیر تعداد سازمانها و نهادهای دولتی سه برابر شده است و تعداد نیروها و افرادی که در دستگاههای دولتی مشغول به کار هستند به ۴ برابر افزایش یافته است.

ادامه دارد…

کلمات کلیدی: تفکیک وزارت خانه، وزارت صنعت و معدن، وزارت ورزش، سازمان جوانان،کوچک سازی دولت، مدیریت دولتی

منبع مورد استفاده: اصلاحات اداری در ایران؛ تحلیلی بر کوچک سازی دولت، نویسنده گان؛ حسن دانایی فرد، طیبه عباسی

۰