برنامه ریزی ورزشی

چاپ

 

 

عملیات و برنامه های آموزشی در سازمان های ورزشی برای رسیدن به هدف خاص و با دستیابی به هدفهای مشخص اجرا می‌شود و معمولاً مدیران ورزشی موفق کسانی هستند که از قدرت برنامه‌ریزی دقیق و منظم برخوردار باشند و قطعا برنامه ریزی ورزشی که هدفمند نبوده و دارای چارچوب مشخص و مدونی نباشد به مقصود نهایی نخواهد رسید.

به هر حال برای برگزاری یک رویداد ورزشی در قبل از اجرا باید برنامه ریزیهایی صورت بگیرد که عبارتنداز:

۱ـ تعیین چارچوب برنامه :

الف ـ اهمیت و سطح مسابقه​ب ـ سن و جنس شرکت کنندگان

ج ـ رشته ورزشی​د ـ زمان و مکان مسابقه

هـ پیش‌بینی بوجه

 

۲ـ ارائه پیشنهاد برگزاری مسابقه:

در این قسمت مدیران ورزشی، برنامه های پیشنهادی خود را برای برگزاری مسابقات به مسئولین مافوق ارائه می کنند. البته در این برنامه پیشنهادی، کلیات برنامه از قبیل اهداف، بودجه و وضعیت امکانات و تجهیزات، وضعیت و میزان آمادگی تیم ورزشی سازمان مربوطه ارائه می‌گردد که در این مرحله باید برنامه، از طرف مسئولین مربوطه به تصویب برسد تا امکان برگزاری مهیا شود.

 

۳ـ اعلام آمادگی برای میزبانی و کسب موافقت نهایی از سازمان مافوق:

برنامه ریزی برای رویدادهای ورزشی کمک می‌کند تا فعالیت ها را با توجه به نیازها و علائق شرکت کنندگان تنظیم نمائیم، برنامه ریزی مشکلات را مرتفع کرده و باعث می‌گردد از منابع و زمان استفاده خردمندانه استفاده شود. در برنامه ریزی رویدادهای ورزشی باید نکات زیر مدنظر قرار گیرد :

ـ مشخص کردن مخاطبین برنامه یا گستره عمل آن

ـ شناسایی نیازها و علائق شرکت کنندگان

ـ‌تعیین فلسفه و اهداف برنامه ریزی مورد نیاز

ـ تبدیل هدف‌ها به طرح ها یا پروژه‌های عملیاتی و اجرایی

ـ پیش‌بینی منابع برای اجرای برنامه‌های عملیاتی شامل منابع مالی، انسانی و کالبدی و زمان.

 

سید حمید موسوی

نویسنده و پژوهشگر حوزه مدیریت