راه اندازی نهضت سواد رسانه ای

چاپ

 

علیرضا عبادالهی کارشناس سوادرسانه ای و مدرس دانشگاه

دانش-انتقادی- ضرورت اجرا:جامعه با ورود به عصر ارتباطات دچار تحولات گسترده وشگرف شده است که به دلیل در دسترس بودن بیشتر ابزار ارتباطی وتنوع آنها از نظر ساختار وامکانات طیف وسیعی ازمردم را شامل می شود.امروز کمتر کسی را می توان یافت که از یکی از اقسام ابزار ارتباطی روز بهره نگیرد اما رویکرد ما در بحث سواد زسانه ای ارائه یک نگاه درست درموضوعات مختلف ارتباطی است به واقع مانند آموزش رانندگی با یک خودرو که نیاز است فرد قبل از رانندگی آن را آموزش ببیند در بحث رسانه ها و ابزار ارتباطی نیز نیاز است قبل از آنکه افراد دچار استفاده ناصحیح ازاین ابزار گردند اصول بهره برداری صحیح از انها به ایشان آموزش داده شود.آموزش سواد رسانه ای همانطور که از نام آن پیدا است نگاه آموزشی دارد وقصد دارد سواد فرد را در حوزه رسانه ها ایجاد وبروز کند این موضوع فقط مختص به ایران نیست ونزدیک به هشت دهه است در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا درحال تدریس است که ازجمله آن می توان به کانادا،انگلستان وژاپن اشاره داشت که با انتشار کتب مختلف ،برگزاری دوره ها وکارگاه های آموزشی وگنجاندن واحد درسی درمدارس سعی دارند شیوه درست مواجهه مردم با رسانه ها را آموزش دهند.

قصد این آموزش ها نه منع مردم به استفاده از رسانه ها که کاهش آسیب پذیری آنها از مشکلات رسانه ها و وسایل ارتباطی وافزایش قدرت بهره برداری از آنهاست.ایجاد نگاه انتقادی در استفاده از رسانه ها به همراه آموزش اصول درست بهره برداری از وسایل ارتباطی می تواند منجر به افزایش نکات مثبت در استفاده ازاین ابزار گردد.در نهایت می توان اهمیت این موضوع را که به آن جا دانست که معاونت فرهنگی ملل متحد (یونسکو)یکی از نشانه های باسواد بودن یک شهروند قرن ۲۱ می را داشتن سوادرسانه می داند چه آنکه نداشتن آن به مانند بستن چشم های خود و قدم زدن در یک اتوبان پر از خودرو درحال حرکت است که نتیجه آن جز پشیمانی نخواهد بود.

کار روی موضوع سوادرسانه ای نیازمند تدبیری راهبردی است.دراین حوزه ماهم نیازمند به آموزش هستیم وهم نیازمند به ایجاد ساختار به جهت پشتیبانی از افراد وحتی ارائه مشاور،به خانواده ها جهت روبروشدن با پرسش های جوان ونوجوان خود وهمچنین نحوه برخورد با رفتارهای آنها،از همین رو است که لازم است کارگاههایی در حوزه سواد رسانه ای در استان البرز برگزار شود و همچنین فضایی جهت ایجاد مشاوره برای خانواده ها نیز فراهم شود.