مدیریت شهری با رویکرد اجتماعی

چاپ

مدیریت شهری با رویکرد اجتماعی

با رشد عظیم شهرها در دو یا سه دهه اخیر و نقش چندگانهای که این شهرها ایفا میکنند، برنامهریزی و مدیریت شهری به طور روزافزونی پیچیده و دشوار گردیده است. پیچیده شدن روابط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی در شهرها و نهایتاً به وجود آمدن انواع مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در اغلب شهرها که همراه با گسترش روزافزون افقی و عمودی آنها که بیشتر ناشی از رشد طبیعی جمعیت و افزایش جمعیت مهاجر و ترکیبی از درهم تنیده شدن مشکلات مورد اشاره میباشد، و امروزه از آنها با عنوان مسائل و مشکلات شهر و شهرنشینی یاد میشود، که موجب شده است ساماندهی کالبدی – فضایی شهرها از طریق برنامهریزی و مدیریت شهری تاکنون به آن سطحی نرسد که بتواند به همه آنها پاسخ مناسب ارائه دهد.
بهترین راه جلب مشارکت واقعی شهروندان و کمک به مجموع مدیریت شهری جهت اداره بهتر امور شهر و ایجاد ذهنیت مشترک در جهت به وجود آمدن فرایند شهری ایمن و هدفمند، شناخت این پتانسیل ارزشمند به عنوان سرمایه اجتماعی و تعامل واقعی و همه جانبه با شوراهای شهر است.
شورای شهر و مدیریت شهری در صورتی موفق خواهد بود که به عناصر زیر توجه لازم را داشته باشند:
زمینه سازی مناسب برای آشنایی مردم با قوانین و مقررات شهری؛
برنامهریزی دقیق و پیگیری در حوزههای تخصصی و آکادمیک هر عضو از شورای شهر؛
اولویتهای مشکلات شهر به صورت منطقهای، ناحیهای، بخشی و محلی طبقهبندی شود و برای هر کدام از آنها مدلهای مداخلات مرتبط با دادههای بدست آمده ارائه شود؛
بهرهگیری حداکثری از کارشناسان مرتبط و خلاق در حوزههای مختلف شهری؛
در اختیار قراردادن امکانات موجود شهرداریها به منظور بهرهبرداری صحیح موسسات و سازمانهای مردم نهاد با اهداف اجتماعی و روانشناختی؛
پیگیری تشکیل نهادهای اجتماعی _ محلی به منظور تسریع در حل مشکلات محلات و مناطق؛
ایجاد فضا به منظور آموزش در زمینههای حقوق شهروندی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و روانشناختی، ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و …
هماهنگیهای لازم به منظور ایجاد نمایشگاههای دائمی با تاکید بر گروههای آسیبپذیر از جمله زنان سرپرست خانوار؛
ایجاد بانک اطلاعات شهری به روز و تخصصی در زمینه آسیبهای اجتماعی توسط متخصصین امر.

سجّاد مجیدی پرست
دانشجوی دکترای مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
مدرس دانشگاه

 

۰