نمایندگان شورا در کمیسیون های شهرداری کرج مشخص شد

چاپ

در جلسه امروز که به منظور انتخاب اعضای کمیسیون ها و ناظرین و نمایندگان شورای شهر در شهرداری تشکیل شد، اکبر سلیم نژاد، احد رسولی، رحیم خستو، محمد حسین خلیلی اردکانی، فریده بزنی بیرانوند، منصور وحیدی و فرج اله ایلیات به عنوان نمایندگان شورای شهر در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کرج انتخاب شدند.
 
در ادامه مهدی حاجی قاسمی نمایندگی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری کرج را عهده دار و فرج اله ایلیات نماینده شورا در شورای شهرستان کرج شد.
 
تعیین نماینده کمیسیون ماده ۷ شهرداری کرج از دیگر مواردی بود که پس از رای گیری، عباس زارع عهده دار این سمت شد.
 
در جریان انتخاب نمایندگان شورا در شهرداری کرج محمد نبیونی به عنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده ۳۸ هیئت حل اختلاف انتخاب شد.
 
در پایان حسین محمدی، عباس زارع و منصور وحیدی به عنوان نمایندگان شورای شهر در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری کرج انتخاب شدند و اعضای منتخب به تائید نهایی اعضای شورای شهر رسید.

۰