کودکان کار و علل بروز

چاپ

ثریا چراغی:دوران کودکی برای افراد دوران خاطرات شیرین و بازی های کودکانه است،فارغ و سبک بال از هرمسئولیتی،اما برای کودک کار آن کس که شانه های کودکانه آن یارای تحمل بارمسئولیت ودغدغه کسب درآمدراندارداین دوران دیگردوران شیرین کودکی نیست.به کارگیری و یااجبارکودک برای کارکردن و ایجاد درآمد به هرشکل اقدامی ناپسنداست.کودکی که بایدکودکی کردن راتجربه کندبه اجباردرکارگاههای غیرمجازحاشیه شهرهابه کارگرفته می شودویادرکف خیابان هااقدام به دست فروشی یادرواقع گدایی می کند.پدرومادری که بعضادچاراعتیادهستندویاتیم های حرفه ای بااجبار کودکان به کارهم ازعواطف مردم سو استفاده می کنند وهم از بی پناهی و مظلومیت کودکان.کودکان کاراغلب از اتباع خارجی هستندوالبته تعدادی هم از ایرانیان که خانواده آنهادرحاشیه شهرها بالاخص کلانشهرکرج زندگی می کنند.

دربحث علت بروزآسیب کودکان کاروخیابان دلایل متعددی را می توان نام بردازجمله:فقر،بدسرپرستی و بی سرپرستی،طلاق و یامهاجرت والدین و… .به هردلیل که این آسیب اتفاق بیافتندموجب بروز مشکلات بسیاری چه برای خود کودک و چه

 

جامعه خواهد شد که آسیب های روانی و عدم تطابق شرایط ذهنی وآمادگی وی باانتظارات جامعه ازاو،جامعه گریز و پرخاشگرشدن،ارتکاب به بزه های خرد،بلوغ زودرس ودیگرمشکلات ازجمله آنهااست.همچنین آسیب های جسمی نظیرعدم رشدجسمی مناسب،بروزبیماری های واگیرومعلولیت نیزکودک راتهدیدمی کند.

ازدیگرروبروزپدیده کودک کارآسیب های بسیاری رابرای خودجامعه نیزپدیدمی آوردواثرات سوءی نیزدرجامعه می گذارد.مسئله ای که دراین جالازم است به آن اشاره شودجلوگیری ازگسترش این پدیده،مشخص کردن وضعیت فعلی کودکان کارازنظرتعدادووضعیت استقرار،حمایت ازآنهاودرنهایت بازگرداندن حق زندگی کودکانه به آنها است.اقداماتی مثل برگزاری کلاس های درسی برای ازتحصیل بازماندگان وارائه خدمات بهداشتی برای آنها نیزمی توانددرابتدای امر بسیارمفید فایده باشدتادرقدم های بعدی اقدامات مناسب وجدی تر صورت گیرد.